Dražby online zde

pozemky Klimkovice

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2956/73, orná půda, k.ú Klimkovice, o výměře 6.323m2, se nachází severovýchodně od centra města, v lokalitě Porubské pole, v těsné blízkosti ulice Čs. armády, silnice II. třídy č. 647. Přístupný je z ulice Čs. armády (od severu) a přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je podlouhlého obdélníkového tvaru, je mírně svažitý, se sklonem jihozápadním. V jižní části pozemku vede trasa venkovního vedení VN. Omezení vlastnického práva věcným břemenem není v katastru evidováno. Pozemek není napojen na inženýrské sítě. Pozemek je zemědělsky obhospodařován Zemědělským družstvem Slezan Klimkovice na základě nájemní smlouvy. Smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let, smluvní vztah může být ukončen kdykoliv písemnou dohodou obou smluvních stran. Nájemné činí 0,17 Kč/m2/rok.

Dle územního plánu obce je pozemek parc.č. 2956/73 zahrnut do ploch Z/97a SO-M, Plochy smíšené obytné – městské. Převažující účel využití plochy: Bydlení v území městského charakteru. Stanovení podmínek pro využití plochy - přípustné využití: mj. pozemky rodinných domů

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 1 441 644 Kč
Nejnižší podání 1 010 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Zahájení dražby 27.2.2019 10:15 hodin, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:30 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

25.února 2019 (pondělí) v 10.00 hod.
26.února 2019 (úterý) v 10.00 hod.


Sraz zájemců o prohlídku se stanovuje v kanceláři dražebníka, tj. Nábřeží 279, Zlín – Prštné, PSČ 760 01.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p. č. 2956/73 – orná půda, zemědělský půdní fond,
vše zapsáno na LV č. 2788, pro katastrální území Klimkovice, obec Klimkovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: pozemky Klimkovice, DD375

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD375

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín